LLAGOSTERA-COSTA BRAVA / NOTICIES

Anunci de convocatòria de Junta General Ordinària

Es fa pública la convocatòria del Consell d’Administració de la companyia als seus accionistes a la Junta General Extraordinària que tindrà lloc al domicili social, situat en l’Avinguda de l’Esport, s/n (Pavelló Municipal d’Esports) de Llagostera. Girona el dia 12 de Juny de 2017 a les 13:00 hores, en primera convocatòria, i, per al cas de no haver-se aconseguit el quòrum d’assistència necessari, en segona convocatòria el dia 13 de Juny, a les 13:00 hores

Tornar

12/05/2017 16:31

Anunci de convocatòria de Junta General Ordinària

 

Es fa pública la convocatòria del Consell d’Administració de la companyia als seus accionistes a la Junta General Extraordinària que tindrà lloc al domicili social, situat en l’Avinguda de l’Esport, s/n (Pavelló Municipal d’Esports) de Llagostera. Girona el dia 12 de Juny de 2017 a les 13:00 hores, en primera convocatòria, i, per al cas de no haver-se aconseguit el quòrum d’assistència necessari, en segona convocatòria el dia 13 de Juny, a les 13:00 hores, amb el següent

 

ORDRE DEL DIA


Primer. – Aprovació de la modificació dels Comptes Anuals i Informe de Gestió “UE LLAGOSTERA COSTA BRAVA, S.A.D”; aplicació de resultats i aprovació de la gestió del Consell d’Administració, tot això corresponent a l’exercici tancat a 30 de Juny de 2016, com a conseqüència de l’informe de l’auditoria.

 

Segona.- Fixació de membres del Consell d’Administració, cessament, reelecció i nomenament de consellers, a fi que el Consell d’Administració quedi compost per:

 

Isaber Tarragó Merino – Consellera delegada – Presidenta

Juan Jaime Mestres Coll – Conseller – Vicepresident

Salvador Xicola Riulas – Conseller – Tresorer

Edgar Alsina Jiménez – Conseller – Secretari

Antoni Beneito Pascual – Conseller – Vocal

José Oriol Alsina García – Conseller – Vocal

 

Tercer.- Canvi de domicili social i modificació del corresponent article 3 dels Estatuts Socials

 

Quart.- Delegació de facultats per elevar a públic i inscriure, si escau, els acords continguts en l’acta de la sessió.

 

Cinquè.- Precs i preguntes.

 

 

 

  1. Dret d’informació: Es fa constar el dret dels accionistes a examinar al domicili social i, si s’escau, a obtenir de forma immediata i gratuïta, els documents que han de ser sotmesos a l’aprovació de la Junta, i els informes establerts en la Llei de Societats de Capital

 

En particular, a partir de la data d’aquesta convocatòria, qualsevol accionista pot examinar al domicili social els documents que han de ser sotmesos a l’aprovació de la Junta General, i obtenir de la Societat el seu lliurament de forma immediata i gratuïta. Així mateix, es fa constar que el dret que correspon a tots els accionistes d’examinar al domicili social el text íntegre de les modificacions estatuàries propostes i de l’informe sobre les mateixes, i a demanar el lliurament o l’enviament gratuït d’aquests documents.

 

  1. Dret d’assistència i vot: Els requisits d’assistència a la Junta són els que consten en l’article 16 dels Estatuts Socials. En particular, es fa constar que podran assistir els accionistes que acreditin ser titulars d’almenys dues accions inscrites al seu nom amb cinc dies d’antelació en el Registre d’Accions Nominatives de la Societat.

 

  • Representació: Tot accionista que tingui dret d’assistència podrà fer-se representar en Junta per mitjà d’una altra persona, encara que no sigui accionista. La representació es conferirà per escrit o per mitjans de comunicació a distància que compleixin amb els requisits establerts en la Llei per a l’exercici del mateix, i serà amb caràcter especial per a cada Junta.

 

  1. Complement de convocatòria: Els accionistes que representin, almenys, el cinc per cent del capital social podran sol·licitar que es publiqui un complement a la present convocatòria, incloent un o més punts en l’ordre del dia.

 

L’exercici d’aquest dret humà d’efectuar-se mitjançant notificació fefaent que haurà de rebre’s al domicili social dins els cinc dies següents a la publicació d’aquesta convocatòria, amb indicació de la identitat dels accionistes que exerciten el dret i del nombre d’accions que són titulars, així com dels punts a incloure en l’ordre del dia, acompanyant, si escau, quanta una altra documentació resulti procedent.

 

Llagostera, a 10 de maig de 2017

LLAGOSTERA-COSTA BRAVA / Twitter