LLAGOSTERA-COSTA BRAVA / NOTICIES

Anunci de convocatòria de Junta General Ordinària

Tornar

28/11/2016 10:35

Es fa pública la convocatòria del Consell d'Administració de la companyia als seus accionistes a la Junta General Extraordinària que tindrà lloc al domicili social, situat en l'Avinguda de l´Esport, s/n (Pavelló Municipal d’Esports), de Llagostera, Girona, el dia 29 de desembre de 2016 a les 13:30 hores, en primera convocatòria, i, per al cas de no haver-se aconseguit el quòrum d'assistència necessari, en segona convocatòria el dia 30 de desembre de 2016,  a les 13:30 hores, amb el següent

 

ORDRE DEL DIA

 

1º Modificació i determinació del nombre de membres del Consell d'Administració, proposant-se, si escau, passar dels 12 actuals a 6.

 

2º Cessaments i nomenaments de membres del Consell d'Administració.


3º Examen i aprovació , si escau, dels comptes anuals i l'informe de gestió de la Ue Llagostera – Costa Brava , SAD , aplicació de resultats i aprovació, si escau , de la gestió del Consell d'Administració, tot això corresponent a l'exercici tancat a 30 de juny de 2016.


4º Examen i aprovació, si escau, del pressupost anual.

 
5º Precs i preguntes.


6º Delegació de facultats per a la implementació dels anteriors acords.


7º Redacció, lectura, i, si escau, aprovació de l'acta de la Junta.

 

  1. Dret d'informació: Es fa constar el dret dels accionistes a examinar al domicili social, i, si escau, a obtenir de forma immediata i gratuïta, els documents que han de ser sotmesos a l'aprovació de la Junta, i els informes establerts en la Llei de Societats de Capital.
  2. Dret d'assistència i vot: Els requisits d'assistència a la Junta són els que consten en l'article 16 dels Estatuts Socials. En particular, es fa constar que podran assistir els accionistes que acreditin ser titulars d'almenys dues accions inscrites al seu nom amb cinc dies d'antelació en el Registre d'Accions Nominatives de la Societat.

III. Representació: Tot accionista que tingui dret d'assistència podrà fer-se representar en la Junta per mitjà d'una altra persona, encara que no sigui accionista. La representació es conferirà per escrit o per mitjans de comunicació a distància que compleixin amb els requisits establerts en la Llei per a l'exercici del mateix, i serà amb caràcter especial per a cada Junta.

  1. Complement de convocatòria: Els accionistes que representin, almenys, el cinc per cent del capital social podran sol·licitar que es publiqui un complement a la present convocatòria, incloent un o més punts en l'ordre del dia.

L'exercici d'aquest dret haurà d'efectuar-se mitjançant notificació fefaent que haurà de rebre's al domicili social dins dels cinc dies següents a la publicació d'aquesta convocatòria, amb indicació de la identitat dels accionistes que exerciten el dret i del nombre d'accions que són titulars, així com dels punts a incloure en l'ordre del dia, acompanyant, si escau, quanta una altra documentació resulti procedent.

Llagostera, a 28 de Novembre de 2016.

El Consell d'Administració.

LLAGOSTERA-COSTA BRAVA / Twitter