LLAGOSTERA-COSTA BRAVA / Club / Llei de transparència

Llei de transparència

NATURALESA I RÈGIM JURÍDIC

UE Llagostera

És una entitat dotada de personalitat jurídica pròpia, domiciliada a Llagostera, Avinguda de l'Esport s/n a Llagostera (17240), i constituïda per temps indefinit a Llagostera el 1947.

FUNCIONS DESENVOLUPADES PEL CLUB

a ) La participació en competicions esportives oficials de caràcter professional de la modalitat esportiva de futbol.

b ) La promoció i desenvolupament d'activitats esportives d'una o diverses modalitats esportives d'aquesta pràctica, com ara publicitat, màrqueting, marques, organització d'espectacles.

c ) L'explotació i comercialització d'espectacles esportius, productes i drets de tota mena vinculats o relacionats amb la modalitat esportiva, l'equip professional i els mitjans de l'equip.

NORMATIVA APLICABLE

- Llei 10/1990, de 15 d'octubre, de l'Esport -estatal-, articles 12 a 29.

- Llei de l'Esport Autonòmica corresponent.

- Reial Decret 177/1981, de 16 de gener (Clubs).

- Reial Decret 1251/1999, de 16 de juliol sobre societat anònimes esportives.

- Estatuts de la RFEF, Reglament General i Codi Disciplinari de la RFEF.

- Estatuts Socials, Reglament General i normes per a l'elaboració de pressupostos de la LFP.

- Estatuts socials de la UE Llagostera.

ORGANIGRAMA

Document PDF: Organigrama 2015-2016

CONTRACTES

De conformitat amb els significat en l'article 8 a) de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern detallem els més importants signats pel club:

- Estrella Damm

- Agrupació Mútua

- Coca-Cola

- Consum

- Globalimar

CONVENIS

De conformitat amb el significat en l'article 8 b) de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern no hi ha convenis subscrits amb la UE Llagostera.

SUBVENCIONS I AJUDES PÚBLIQUES

De conformitat amb el significat en l'article 8 c) de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern es relacionen les següents ajudes i subvencions públiques concedides amb indicació del seu import, objectiu o finalitat i beneficiaris:

         a) Subvencions procedents del Consell Superior d'Esports

Import: 90.996,36€

Beneficiari: Unió Esportiva Llagostera - Costa Brava SAD

Objectiu: Manteniment preventiu en instal·lacions esportives

PRESSUPOST

D'acord amb el que disposa l'article 8 d) de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern s'acompanya còpia de la documentació allí referenciada.

Documento PDF: Pressupost 2015-2016

COMPTES ANUALS I INFORME D'AUDITORIA

D'acord amb el que disposa l'article 8 d) de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern s'acompanya còpia de la documentació allí referenciada:

Documento PDF: CCAA 2014-2015  Informe Auditoria 2014-2015

RETRIBUCIONS DELS ALTS CÀRRECS I MÀXIMS RESPONSABLES

De conformitat amb el que estableix l'article 8 f) de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, no hi ha retribucions a alts càrrecs i màxims responsables.